In deze privacyverklaring verklaart Comerco B.V., merkeigenaar van FlatPower®, de wijze waarop Comerco als verwerkingsverantwoordelijke met persoonsgegevens omgaat. Comerco verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid alle tot haar beschikking gestelde, dan wel door haar verzamelde, persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken:

Onder ”persoonsgegevens” wordt alle informatie verstaan, waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij kunnen verwerken, zijn onder meer:

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?

Comerco verkrijgt persoonsgegevens indien u deze aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het geval u of uw organisatie een order plaatst, een opdracht verleent, als u onze website bezoekt, een formulier op onze website invult, een offerte bij ons opvraagt of indien wij (telefoon)gesprekken met u voeren en/of e-mailcontact met u hebben.

3. Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Comerco verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening en samenwerkingen. Concreet verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Comerco verwerkt persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals identificatie, controle van gegevens, administratieve vereisten en/of bewaartermijnen.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een rechtsgrond bestaat, namelijk:

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst kan het mogelijk zijn dat wij uw persoonsgegevens moeten delen met derde partijen. Dit kan bijvoorbeeld in de volgende gevallen:

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Comerco bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Comerco gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Comerco neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op via cables@flatpower.tech

9. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Comerco en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u te duiden organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar cables@flatpower.tech

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Comerco wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

10. Datalekken

Comerco heeft een logboek als voorgeschreven in de AVG voor eventuele datalekken.

11. Vragen en feedback

Comerco controleert regelmatig of er nog steeds aan dit privacy beleid wordt voldaan. Voor vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met Comerco opnemen via cables@flatpower.tech